KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

Bozgül Topaloğlu olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında aşağıda açıkladığımız şekilde ve KVKK çerçevesinde emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

KVKK’nın 4, 5 ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
• Doğru ve gerektiğinde güncel
• Belirli, açık ve meşru amaçlar için
• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde ve
• Tarafınıza internet sitemiz üzerinden / mail / telefon yoluyla veya sözlü olarak talep etmiş olduğunuz hukuki hizmetlerin sunulması, ticari ve/veya hukuki iş stratejilerinin planlanması amacıyla işlenecektir.

2. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Bozgül Topaloğlu tarafından internet sitemiz veya sosyal medya vasıtasıyla, sözlü, yazılı ile elektronik ortamlarla ve bilumum araç ve kanallar aracılığıyla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde düzenlenen açık rızanızın alınması üzerine ve Bozgül Topaloğlu’nun söz konusu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Kişisel verileriniz Kanunlarda yer alan sürelere uygun olarak işlenmekte ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verileri kendiliğinden veya veri sahibinin talebi üzerine silinmektedir.

4. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Kişisel Verileriniz, Aydınlatma Metni’nde yer alan Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve bunlara ek olarak aşağıda belirtilen veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek üzere, KVKK’nın 8. maddesine uygun olarak yurt içinde bulunan, hukuki ve mali denetimleri amacıyla iş ortaklarına, avukatlarına ve yetkili mahkeme ve/veya icra daireleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.
5. KVKK Kapsamında Sahip Olduğunuz Haklar

KVKK kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

6. Haklarınız Kapsamında Başvuru Yollarınız
Kişisel verilerinizle ilgili herhangi bir sorunuz ya da talebiniz olması halinde, (bize önceden bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan e-posta adresiniz üzerinden) info@bozgul.av.tr adresine e-posta yoluyla başvurabilirsiniz.